Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z niej, zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki (możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies). Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików Cookies.

Regulamin

programu "e-Partner"
prowadzonego przez firmę Polszlif Sp. J.
z siedzibą w 43-394 Rudzica 361
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000074675

Zamówienia

 1. Firma Polszlif Sp. J. (zwana dalej Sprzedawcą) prowadzi sprzedaż produktów poprzez Internet za pośrednictwem programu e-Partner. Program skierowany jest do naszych stałych klientów hurtowych (zwanych dalej Zamawiającym). Program e-Partner nie jest skierowany do klientów detalicznych. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w miejscu siedziby firmy Polszlif Sp. J.
 2. Towar można zamawiać 24 godziny na dobę. Dokonując zamówienia Zamawiający jest zobowiązany wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularzy.
 3. Sprzedawca nie realizuje zamówień na podstawie nieprawidłowo wypełnionych formularzy.
 4. Po dokonaniu zamówienia Zamawiający w celu ustalenia szczegółów dotyczących formy płatności i terminu dostawy zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą jeśli prędzej nie otrzyma potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca może od umowy odstąpić w razie niemożliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności produktu; w takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego. Zamawiający poinformowany o niedostępności produktu może dokonać zmiany zamówienia.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo uzyskiwania informacji o stanie realizacji zamówienia drogą telefoniczną (33 815 26 70) lub drogą elektroniczną (biuro@polszlif.pl, renia@pooszlif.pl).

Towar

 1. Wszystkie towary sprzedawane przez firmę Polszlif Sp. J. są dobrej jakości, czego gwarantem są zdobyte certyfikaty.
 2. Towar jest wolny od wad ukrytych i pochodzi bezpośrednio od producentów i importerów.
 3. Do każdego towaru jest dołączany dowód zakupu, który jest podstawą do dochodzenia od Sprzedawcy wszelkich roszczeń związanych z zawartą umową.
 4. Dostępność towaru wykazana w programie e-Partner w niektórych sytuacjach może odbiegać od stanu rzeczywistego ze względu na występujące uszkodzenia przy szkle i porcelanie.

Dostawa towaru

 1. Towar jest dostarczany własnym transportem lub przez firmy kurierskie.
 2. Przesyłki realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej Schenker posiadają wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za zaginięcie i uszkodzenie.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki z przyczyn leżących po stronie spedytora.
 4. Kupujacy ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki i jej stanu w obecności kuriera. Jeżeli w trakcie odbioru przesyłki stwierdzono uszkodzenie towaru lub jego braki Zamawiający ma obowiązek spisania protokołu reklamacyjnego na druku dostarczonym przez kuriera. Protokół reklamacyjny powinien zawierać wyszczególnienie zniszczonych lub brakujących towarów, datę i godzinę odbioru przesyłki, dane odbierającego i kuriera. Protokół reklamacyjny jest podstawą do żądania wymiany zniszczonych towarów na wolne od wad lub uzupełnienia przez Sprzedawcę braków ilościowych. Brak protokołu reklamacyjnego pozbawia Zamawiającego w stosunku do Sprzedawcy roszczeń z tytułu wad dostarczonego towaru.

Ceny

 1. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen.
 3. Cena podana przy towarze może ulec zmianie w czasie przygotowania zamówienia o czym Zamawiający zostanie poinformowany w celu akceptacji nowej ceny.

Reklamacja

 1. Podstawą reklamacji jest okazanie dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej z dowodem zakupu . W innych przypadkach reklamacje nie będą uznawane.
 2. Przesyłki reklamacyjne należy kierować na adres: Polszlif Sp. J. Rudolf Budny, Rafał Budny, Renata Budny, 43-394 Rudzica 361.
 3. Reklamacji nie podlegają towary uszkodzone z winy Zamawiającego - uszkodzenia mechaniczne.
 4. Reklamacji podlegają towary uszkodzone podczas transportu.
 5. Reklamujący towar pokrywa koszty transportu i jest zobowiązany zabezpieczyć przesyłkę w taki sposób, aby nie została ona dodatkowo uszkodzona podczas transportu.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 5 dni od dnia jej wpłynięcia.
 7. Szkło artystyczne ręcznie formowane może nieznacznie odbiegać od produktów prezentowanych w sklepie z uwagi na unikatowy proces produkcji.
 8. Szkło ręcznie formowane może nieznacznie odbiegać od produktów prezentowanych w programie e-Partner z uwagi na unikatowy proces produkcji.

Postanowienia ogólne

 1. Wzajemne prawa i obowiązki stron regulują następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny/ Dz.U. nr 16 , poz. 93 z późn. zm. /,
  • ustawa z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny/ Dz.U. nr 22 , poz. 271 z późn. zm. /.
 2. Dane osobowe pozyskiwane przy składaniu zamówienia są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / j.t. : Dz.U. z 2002 r. , nr 101, poz. 926 z późn. zm. / . Każdy klient programu e-Partner ma prawo wglądu do tych danych, żądania ich modyfikacji lub usunięcia. Zgromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia oraz informowania o promocjach. Zgromadzone dane nie będą w żadnym razie udostępniane osobom trzecim.
 3. Spory wynikające z zawartej umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

Polityka plików cookies

Nowości